New York City
Saturday, October 24th 2020 
12pm-5pm
Harlem Haberdashery
245 Lenox Ave
Harlem New York 10027